Extra -20% kedvezmény bőröndökre! Extra kedvezmény a második és további olcsóbb modellekből     *a kedvezmény a kosárban kerül levonásra.

Extra -20% kedvezmény a második és további olcsóbb bőröndökre

WITTCHEN logoWITTCHEN logo
A kosaradban a legutóbbi látogatásod után maradtak termékek. Fejezd be a vásárlást mielőtt elfogynak a termékek!
Elérted az ingyenes kiszállítási küszöböt
Tovább a kosárba
Bevasarlo-kosar (0)
<!-- beta_rwd_widget_basket_products_reserved_label -->
Elérted az ingyenes kiszállítási küszöböt
A kosarad üres

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT WITTCHEN HUNGARY KFT.

1. Általános rendelkezések

A jelen rendelkezések adatvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: "Adatvédelmi szabályzat") alkotnak, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, valamint a személyes adatoknak a WITTCHEN HUNGARY KFT. által történő gyűjtésére és felhasználására vonatkozó információkat, (a továbbiakban: "WITTCHEN" vagy „Adminisztrátor”). Az Adatvédelmi szabályzat a WITTCHEN webáruház szabályzatának szerves részét képezi. Mielőtt a Vevő elkezdi használni a webáruház szolgáltatásait, meg kell ismernie az Adatvédelmi szabályzatot.

Az Adminisztrátor tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

Cégnév: Wittchen Hungary Kft
Székhely: 1062 Budapest, Teréz krt 55-57.
Adószám: 28739434-2-42
E-mail: info@wittchen.hu
Weboldal: www.wittchen.hu

A WITTCHEN a személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt célokra, valamint egyéb célokra használja fel, azonban ezeket minden egyes alkalommal egyértelműen meghatározzák az Ügyfeleknek bemutatott Tájékoztató záradékok.

Az adatkezelő különös gondot fordít azon személyek érdekeinek védelmére, akiknek az adatait kezeli.

Az adatkezelő személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel:

 • az általánosan alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően;
 • az Adatvédelmi szabályzatban megjelölt konkrét célokra és egyéb célokra, de ezek minden egyes alkalommal egyértelműen szerepelnek az Információs záradékokban;
 • a kitűzött céloknak és feladatoknak megfelelően;
 • az alkalmazandó megőrzési határidőkkel összhangban - legfeljebb a vonatkozó folyamatok, jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, valamint a törvényben meghatározott határidőkkel összhangban;
 • az alkalmazandó adatkezelési biztonsági előírásokkal összhangban, különösen a szükséges technikai, szervezési és eljárási intézkedésekkel védelmet nyújt a jogosulatlan és jogellenes adatkezelés, valamint az adatok elvesztése, károsodása, megsemmisítése vagy megváltoztatása ellen.
2. Fogalommeghatározások

Adminisztrátor - WITTCHEN HUNGARY KFT., székhelye: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57. , adószáma: 28739434-2-42

Személyes adat - egy természetes személyre vonatkozó információ, amelyet fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényező alapján azonosítottak vagy azonosíthatók.

Tájékoztatási záradék - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 14. cikkéből eredő, az Adatkezelő által végzett adatgyűjtés esetén nyújtott bármely tájékoztatás.

Ügyfél - I.) az a természetes személy, ideértve a fogyasztót is (azaz az üzleti vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó jogügyletet kötő), aki jogügyletkötési képességgel rendelkezik, a jogügyletkötési képességének hiányában a törvényes képviselője vagy törvényes képviselője hozzájárulása szükséges, valamint II.) az a jogi személy és jogi személynek nem minősülő szervezeti egység, amelynek speciális rendelkezések jogképességet biztosítanak, aki a szolgáltatást - ideértve az Internet Shopot és/vagy a szabályzatban leírt esetekben az Internet Shopot - igénybe veszi vagy igénybe kívánja venni.

GDPR - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Adatfeldolgozó - olyan természetes vagy jogi személy, hatóság vagy más szervezet, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Profilalkotás - a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája. A profilalkotás révén lehetőség nyílik arra, hogy egy adott ügyfél számára személyre szabott, egyedi, specifikus ajánlatot rendeljünk hozzá.

Feldolgozás - a személyes adatokon végzett műveletek vagy műveletek összessége, pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, szervezés, tárolás, kiigazítás vagy módosítás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Álnévtelenítés - a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy azok nem rendelhetők hozzá egy adott, konkrét érintetthez.

Internet Shop - az adminisztrátor www.wittchen.hu/ címen elérhető honlapja, amely lehetővé teszi a WITTCHEN márka termékeinek elektronikus kereskedelmét.

Hozzájárulás - - olyan konkrét, tájékozott és egyértelmű akaratnyilvánítás, amellyel az érintett nyilatkozat vagy egyértelmű megerősítő cselekedet útján hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

3. A webáruház használatával kapcsolatos adatfeldolgozás

A Felhasználónak a webáruház használatával kapcsolatban a Rendszergazda az egyes kínált szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben gyűjt adatokat, valamint a Felhasználónak az webáruházban végzett tevékenységére vonatkozó információkat. Az alábbiakban ismertetjük a felhasználó használata során gyűjtött személyes adatok feldolgozásának részletes elveit és céljait.

4. Jogalapok

Minden személyes adatot a hatályos magyar és uniós joggal, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) összhangban kell kezelni.

Az adatkezelő személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amikor:

 • az érintett hozzájárult az adatkezeléshez (meghatározott célból) - a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban;
 • az érintett szerződést kötött a WITTCHEN-nel (különösen adásvételi szerződést vagy kereskedelmi szerződést), vagy ilyen szerződést kíván kötni vagy megszüntetni, illetve annak rendelkezéseit vagy a szerződéssel kapcsolatos egyéb tevékenységeket kíván végezni - a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján;
 • ez a Rendszergazdára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban;
 • a WITTCHEN vagy harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen ha az érintett gyermek - a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

Az Adatkezelő csak akkor kezeli a személyes adatokat, ha a fent említett jogalapok előfeltételei teljesülnek. A személyes adatok feldolgozásának konkrét példái, valamint a személyes adatok feldolgozásának adott jogalapjai az alábbiakban az Adatvédelmi szabályzatban szerepelnek - a személyes adatoknak az Adatkezelő általi feldolgozásának adott céljával kapcsolatban. Például, ha a Vásárló úgy dönt, hogy az Internetes Üzletben vásárol, és a megvásárolt termék személyes átvételét választja a futárszolgálattal történő kiszállítás helyett, személyes adatait a megkötött adásvételi szerződés teljesítése céljából kezeljük, azonban azokat nem bocsátjuk az Adminisztrátor megbízásából a szállítást végző fuvarozó rendelkezésére.

5. Kapcsolatfelvétel a személyes adatok kezelőjével

Az adatkezelővel való kapcsolatfelvételhez a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogainak gyakorlása, valamint a WITTCHEN által végzett adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk megszerzése érdekében kérjük, hogy kérelmét a következő címre küldje e

 • írásban: 1062 Budapest, Teréz körút, 55-57., egy megjegyzéssel ("a személyes adatok kezelőjének");
 • elektronikusan: info@wittchen.hu.
6. A WITTCHEN weboldal megjelenítése

Tájékoztatjuk, hogy a WITTCHEN weboldalának a www.wittchen.hu címen történő megjelenítésével a rendelkezésre álló internetböngészőkben információcsere történik az Ön mobileszköze, számítógépe vagy más eszköze és a WITTCHEN szerverei között. A weboldal megjelenítésével kapcsolatban kapott információkat a WITTCHEN weboldalon zajló informatikai folyamatok zökkenőmentes működéséhez vagy az Ön böngészőjében zajló egyéb folyamatokhoz használjuk fel. A www.wittchen.hu weboldal megjelenítésekor az Ön böngészője a következő információkat továbbíthatja: Az Ön IP-címe, a belépés és kilépés időpontja, a megjelenített fájl neve és URL címe, az oldal vagy alkalmazás, ahonnan a belépés történt. Ezeket az adatokat a Weboldal biztonságának és stabilitásának, valamint kényelmes és zavartalan használatának biztosítása érdekében továbbítjuk. A fenti adatok feldolgozása a

GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban történik - a fenti céloknak megfelelően.

A fent említett adatokat csak a WITTCHEN Online Shopban tett látogatásának idejére tároljuk, majd automatikusan törlődnek, amikor Ön bezárja a fent említett weboldalt, kivéve, ha Ön az Online Shopban elérhető adott terméket/termékeket vásárolt. Termék/termékek vásárlása esetén az Ön fent említett adatait egy évig, a szerződés teljesítésének időtartamára, az adó- és számviteli előírásokból eredő időtartamra, valamint a WITTCHEN esetleges követeléseinek érvényesítéséhez szükséges ideig (a kötelező érvényű törvényi rendelkezésekkel összhangban) tárolhatjuk.

Ha a WITTCHEN márkájú papíráruházak keresőmotorját használja (elérhető az alábbi weboldalon https://www.wittchen.hu/hu-HU/%C3%BCzlet-%C3%A9s-szalonok. ) a böngészője az Ön hozzájárulása alapján a földrajzi helymeghatározási adatainak rendelkezésre bocsátásához lehetőséget kap arra, hogy ezeket az adatokat feldolgozza annak érdekében, hogy megtalálja a legközelebbi üzletet az Ön közelében. Tájékoztatjuk, hogy ezeket az adatokat a WITTCHEN semmilyen módon nem tárolja, és a weboldal bezárása után automatikusan törlődnek.

7. Az adatfeldolgozás céljai

Az Ön személyes adatait minden egyes alkalommal meghatározott célból, meghatározott jogalapnak megfelelően kezeljük. Az alábbiakban ismertetjük a Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kiválasztott folyamatokat:

Az adatfeldolgozás célja A feldolgozás jogalapja és az adatmegőrzés időtartama Az adatfeldolgozás terjedelme
Szerződések (pl. adásvételi szerződések) megkötése, teljesítése és kiszolgálása, vagy az érintett kérésére a szerződések megkötését megelőzően történő intézkedés. A GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése) Az adatokat a megkötött szerződés teljesítéséhez, felmondásához vagy egyéb módon történő megszűnéséhez szükséges ideig tárolják.
A vásárlásokhoz kapcsolódó számlával kapcsolatos adatokat az adókötelezettségi időszak és az esetleges követelések elévülési idejének lejártáig, illetve a jótállási időszak végéig kezeljük.
Maximális terjedelem: név; e-mail cím; kapcsolattartó telefonszám; szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhely/üzlet/iroda címe (ha eltér a szállítási címtől).
A nem fogyasztónak minősülő szolgáltatást igénybe vevők vagy ügyfelek esetében az ügyintéző a szolgáltatást igénybe vevő vagy ügyfél cégnevét és adóazonosító számát is feldolgozhatja. A megadott tartomány a maximális - pl. személyes átvétel esetén nem szükséges megadni a szállítási címet.
A szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése (számla az online áruházban) a GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (az adatkezelő jogos érdeke)

Ha törli fiókját, személyes adatait az esetleges igények elévüléséig tároljuk.
Maximális terjedelem: kereszt- és vezetéknév; e-mail cím; kapcsolattartási telefonszám; szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhely/üzlet/iroda címe (ha eltér a szállítási címtől). A nem fogyasztónak minősülő szolgáltatást igénybe vevők vagy Ügyfelek esetében az Adatkezelő a szolgáltatást igénybe vevő vagy az Ügyfél cégnevét és adóazonosító számát is feldolgozhatja. Ez egy maximális tartomány - például személyes átvétel esetén nem szükséges megadni a szállítási címet.
Marketing A GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás)
Az adatokat addig tárolják, amíg az érintett vissza nem vonja hozzájárulását.
Név, e-mail cím
Az ügyfél véleménye a megkötött adásvételi szerződésről A GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja Név, e-mail cím
Adóügyi könyvek vagy számlák vezetése A GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja. Az adatokat a számvitelre kötelezett tisztviselőt előíró jogszabály által előírt ideig (5 év, az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi évet követő év elejétől számítva) őrzik meg. Kereszt- és vezetéknév; a címzett vagy ügyfél otthoni/üzleti/iroda címe (ha eltér a kézbesítési címtől), cégneve és adóazonosító száma.
Az Alapkezelő által az Alapkezelővel szemben érvényesített vagy érvényesíteni kívánt követelések meghatározása, kivizsgálása és/vagy védelme. az adatokat az Adatkezelő által követett jogos érdek fennállásának időtartamáig kell tárolni, de legfeljebb az Adatkezelő gazdasági tevékenységével kapcsolatos, az érintettel szembeni követelések elévülési idejéig. Kereszt- és vezetéknév; kapcsolattartó telefonszám; e-mail cím; szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhely/üzlet/iroda címe (ha eltér a szállítási címtől).
A nem fogyasztónak minősülő szolgáltatást igénybe vevők vagy ügyfelek esetében az ügyintéző ezen felül feldolgozhatja a szolgáltatást igénybe vevő vagy ügyfél cégnevét és adóazonosító számát is.
Egyéb - az Adatkezelő egyéb jogi tevékenységekkel és egyéb, kifejezetten megjelölt jogszerű célokkal összefüggésben bármely más adatot is kezelhet, de ezeket minden esetben a tájékoztatási záradékokon keresztül kell az érintettnek megadni.
Az adatfeldolgozás célja
Szerződések (pl. adásvételi szerződések) megkötése, teljesítése és kiszolgálása, vagy az érintett kérésére a szerződések megkötését megelőzően történő intézkedés.
A szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése (számla az online áruházban)
Marketing
Az ügyfél véleménye a megkötött adásvételi szerződésről
Adóügyi könyvek vagy számlák vezetése
Az Alapkezelő által az Alapkezelővel szemben érvényesített vagy érvényesíteni kívánt követelések meghatározása, kivizsgálása és/vagy védelme.
A feldolgozás jogalapja és az adatmegőrzés időtartama
A GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése) Az adatokat a megkötött szerződés teljesítéséhez, felmondásához vagy egyéb módon történő megszűnéséhez szükséges ideig tárolják.
A vásárlásokhoz kapcsolódó számlával kapcsolatos adatokat az adókötelezettségi időszak és az esetleges követelések elévülési idejének lejártáig, illetve a jótállási időszak végéig kezeljük.
a GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (az adatkezelő jogos érdeke)

Ha törli fiókját, személyes adatait az esetleges igények elévüléséig tároljuk.
A GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás)
Az adatokat addig tárolják, amíg az érintett vissza nem vonja hozzájárulását.
A GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja
A GDPR-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja. Az adatokat a számvitelre kötelezett tisztviselőt előíró jogszabály által előírt ideig (5 év, az adatszolgáltatás tárgyát képező pénzügyi évet követő év elejétől számítva) őrzik meg.
az adatokat az Adatkezelő által követett jogos érdek fennállásának időtartamáig kell tárolni, de legfeljebb az Adatkezelő gazdasági tevékenységével kapcsolatos, az érintettel szembeni követelések elévülési idejéig.
Az adatfeldolgozás terjedelme
Maximális terjedelem: név; e-mail cím; kapcsolattartó telefonszám; szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhely/üzlet/iroda címe (ha eltér a szállítási címtől).
A nem fogyasztónak minősülő szolgáltatást igénybe vevők vagy ügyfelek esetében az ügyintéző a szolgáltatást igénybe vevő vagy ügyfél cégnevét és adóazonosító számát is feldolgozhatja. A megadott tartomány a maximális - pl. személyes átvétel esetén nem szükséges megadni a szállítási címet.
Maximális terjedelem: kereszt- és vezetéknév; e-mail cím; kapcsolattartási telefonszám; szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhely/üzlet/iroda címe (ha eltér a szállítási címtől). A nem fogyasztónak minősülő szolgáltatást igénybe vevők vagy Ügyfelek esetében az Adatkezelő a szolgáltatást igénybe vevő vagy az Ügyfél cégnevét és adóazonosító számát is feldolgozhatja. Ez egy maximális tartomány - például személyes átvétel esetén nem szükséges megadni a szállítási címet.
Név, e-mail cím
Név, e-mail cím
Kereszt- és vezetéknév; a címzett vagy ügyfél otthoni/üzleti/iroda címe (ha eltér a kézbesítési címtől), cégneve és adóazonosító száma.
Kereszt- és vezetéknév; kapcsolattartó telefonszám; e-mail cím; szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhely/üzlet/iroda címe (ha eltér a szállítási címtől).
A nem fogyasztónak minősülő szolgáltatást igénybe vevők vagy ügyfelek esetében az ügyintéző ezen felül feldolgozhatja a szolgáltatást igénybe vevő vagy ügyfél cégnevét és adóazonosító számát is.
Egyéb - az Adatkezelő egyéb jogi tevékenységekkel és egyéb, kifejezetten megjelölt jogszerű célokkal összefüggésben bármely más adatot is kezelhet, de ezeket minden esetben a tájékoztatási záradékokon keresztül kell az érintettnek megadni.
8. Adatmegőrzés

Az Ön adatait a céltól és a jogalaptól függően a következő ideig tároljuk:

 • szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez - az Ön adatait a szerződés időtartamára tároljuk (pl. adásvételi szerződés, kereskedelmi szerződés és egyéb szerződések);
 • közvetlen marketing célokra – az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön vissza nem vonja a marketing célú hozzájárulását;
 • marketing célokra - az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön vissza nem vonja a marketing célú hozzájárulását;
 • Az esetleges követelések kivizsgálása vagy védelme érdekében - az Ön adatait a követeléshez kapcsolódó határidő lejártáig tároljuk (a törvényben meghatározottak szerint);
 • panasz vagy egyéb bejelentés kezelése céljából - az Ön adatait a panasz elbírálásáig, majd azt követően a (az ügyből eredő) követelések elévülési idejéig tároljuk;
 • adózási és számviteli célokra a törvényben meghatározott időszakra;
 • egyéb célokra - az Ön adatait más célokra is tárolhatjuk, szigorúan meghatározott megőrzési idővel (a feldolgozás konkrét céljára), de az adott esetben mindig tájékoztatjuk Önt az információs záradékok megjelenítésével az Önt megillető jogokról és kötelezettségekről.

Az Ön adatait csak addig kezeljük, ameddig az adott cél érdekében szükséges, vagy a fent említett kötelezettség az alkalmazandó jogból fakad. A rendszergazda rendszeresen ellenőrzi az összes adatbázist, adathordozót, és törli a felesleges adatokat, vagy automatikusan törlődnek.

9. Monitoring (üzletek/helyszínek)

Tájékoztatjuk, hogy a hivatalos WITTCHEN üzlethelyiségeiben videós megyfigyelés van telepítve ezáltal az üzletekben való tartózkodás során (az üzletek listája a következő címen érhető el: (https://www.wittchen.hu/hu-HU/%C3%BCzlet-%C3%A9s-szalonok), valamint a Rendszergazda székhelyén az Ön adatait az Ön képmását tároljuk A fent említett körbe tartozó adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük, amikor Ön a WITTCHEN üzlethelyiségeiben tartózkodik, vagy amikor a Társaság partnerei, valamint az álláskeresők között üzleti találkozóra kerül sor (és minden más esetben, amikor az adott személy a WITTCHEN telephelyén tartózkodik). A rögzített adatok feldolgozása a személyek biztonságának és a tulajdon védelmének biztosítása, valamint a fent említett területeken található bizalmas és üzleti információk bizalmas kezelésének megőrzése érdekében történik. Az Ön személyes adatait legfeljebb 30 napig vagy az eljárás befejezéséig kezelik olyan esetekben, amikor azok bizonyítékul szolgálnak bírósági, végrehajtási, közvetítői és egyéb ügyekben (a törvényi rendelkezésekkel összhangban). Az adatok címzettjei az alkalmazottaink, munkatársaink és egyéb jogosult szervezetek (hatóságok és a Társasággal külön megállapodás alapján együttműködő szervezetek). A videómegfigyelés keretében történő adatkezelés részletei a hivatalos WITTCHEN üzletekben és az ügyintéző székhelyének recepcióján elérhető tájékoztató záradékokban találhatók.

10. Kapcsolatfelvételi űrlap

Az ügyintéző technikai megoldásokat kínál a vele való kapcsolatfelvételre elektronikus űrlapon keresztül. A kapcsolati űrlapot használó személyek személyes adatait (többek között: név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím) az Adminisztrátor a felhasználó által a megadott űrlapon keresztül küldött megkeresés azonosítása, elküldése és kezelése érdekében kezeli - a feldolgozás jogalapja az Adminisztrátor jogilag indokolt érdeke.

A kötelezőnek megjelölt adatok megadása a felhasználó megkeresésének fogadásához és kezeléséhez szükséges a Rendszergazda számára. Az ilyen adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi a megkeresés kezelését. Az egyéb típusú adatok megadása önkéntes, azonban a felhasználó megadhatja azokat a rendszergazdával való kapcsolatfelvétel vagy a megkeresés kezelésének megkönnyítése érdekében.

11. Marketing

Az adatkezelő az Ön személyes adatait marketingtevékenységek végzése érdekében kezeli. Ezek közé tartozhat ajánlatokról vagy tartalmakról szóló e-mailek küldése, amelyek bizonyos esetekben kereskedelmi információkat tartalmazhatnak (hírlevél szolgáltatás). A hírlevél-szolgáltatást a Rendszergazda azoknak a személyeknek nyújtja, akik ehez hozzájárultak és e célból megadták e-mail címüket.

A személyek személyes adatait (beleértve az e-mail címet is) az Adatkezelő kezeli:

 • a hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében - az adatkezelés jogalapja a felhasználó által a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulás, amelyet a vonatkozó jelölőnégyzet elfogadásával adott;
 • elemzési és statisztikai célokra - ebben az esetben az adatkezelés jogalapja, amely a marketingtevékenységeink hatékonyságának statisztikai elemzéséből áll, az Adatkezelő jogos érdeke a marketingkommunikációnk javításához;
 • követelések esetleges megállapítása és érvényesítése vagy követelésekkel szembeni védekezés érdekében - az adatkezelés jogalapja az Ön jogainak védelméhez fűződő jogos érdeke.

A fenti adatok megadása az Adatkezelő számára a marketing és hírlevél szolgáltatás nyújtásához szükséges. Ezen adatok megadásának elmulasztása megakadályozza, hogy marketingüzeneteket küldjünk a felhasználóknak, vagy hogy hírlevél szolgáltatást nyújtsunk.

12. Üzleti partnerek

Ezek a rendelkezések vonatkoznak azokra a személyekre is, akiket a WITTCHEN-nel együttműködési megállapodás köt össze, akik partneri kapcsolat megkötése céljából lépnek kapcsolatba a társasággal, vagy akik a felek közötti megállapodásról tárgyalnak. A feldolgozott adatok köre a konkrét, egyedi esettől és az adott megállapodás jellegétől függ. Az ilyen típusú megállapodásokhoz gyűjtött adatok például a következők: név, vezetéknév, lakcím, e-mail cím, levelezési cím, születési idő és hely, állampolgárság, személyazonosító igazolvány száma és sorozata, aláírásminta, adóazonosító szám, vállalkozói nyilvántartási szám, fizetési adatok. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) és f) pontja (a tényállástól függően). A WITTCHEN-nél az ilyen szerződésekhez való hozzáférést az eljárásukért és tárgyalásukért felelős részlegek, valamint a jogi és számviteli részlegek és más, jogos érdekeltséggel rendelkező szervezetek, beleértve a WITTCHEN-nel együttműködő más szervezeteket (szolgáltatók és alvállalkozók) is, biztosítják, azonban tevékenységüket csak a megbízási és adatszolgáltatási szerződésekben megjelölt mértékben végzik.

13. Közösségi média

Annak érdekében, hogy az új termékekről és promóciókról aktuális információkat nyújtson Önnek, a WITTCHEN minden információt a közösségi médián keresztül továbbít (Facebook, Instagram, YouTube). A közösségi média felhasználóinak személyes adatait az Adatkezelő az Adatkezelő egy adott weboldalon található profiljával kapcsolatban dolgozza fel, különösen az Adatkezelő által szervezett események, szolgáltatások, marketingkampányok és az Adatkezelő által értékesített termékek népszerűsítése céljából.

Tájékoztatjuk, hogy a fent említett közösségi hálózatokon történő adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi szabályzat, amely részletes tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak védelméről, a Facebookon a "Közlemények" menüpont alatt található.

A közösségi média feldolgozásával kapcsolatos információk a következő címen érhetők el:

14. Az adatok címzettjei

Az webáruház megfelelő működéséhez, beleértve a megkötött adásvételi szerződések teljesítését is, szükséges, hogy az Adatkezelő külső szervezetek (pl. szoftverszolgáltató, futár vagy fizetési megbízott) szolgáltatásait vegye igénybe. Az adatkezelő csak olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására annak érdekében, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR-rendelet követelményeinek, és védje az érintettek jogait.

Az Adatkezelő nem minden esetben és nem minden, az Adatvédelmi szabályzatban megjelölt címzettnek vagy címzettkategóriának továbbítja az adatokat - az Adatkezelő csak akkor továbbítja az adatokat, ha ez a személyes adatok kezelésének adott céljának megvalósításához szükséges, és csak a cél megvalósításához szükséges mértékben. Például, ha az Ügyfél személyes gyűjtést alkalmaz, az adatai nem kerülnek átadásra a Rendszergazdával együttműködő fuvarozónak.

Személyes adatok továbbíthatók többek között az alábbi címzetteknek vagy címzettek kategóriáinak:

 • fuvarozók / szállítmányozók / futárközvetítők - az webáruházban a futárszolgálattal történő kiszállítási módot használó Vásárló esetében az Adminisztrátor a Vásárló összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott fuvarozó, szállítmányozó vagy közvetítő rendelkezésére bocsátja, aki a kiszállítást az Adminisztrátor megbízásából végzi, a terméknek a Vásárló részére történő kiszállításához szükséges mértékben;
 • elektronikus vagy bankkártyás fizetéseket feldolgozó szervezetek - ha a Vásárló elektronikus vagy bankkártyás fizetési módot használ az webáruházban, a Rendszergazda a Vásárló összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott, az webáruházban a fent említett fizetéseket feldolgozó szervezet rendelkezésére bocsátja a Rendszergazda megbízásából, a Vásárló által teljesített fizetés kezeléséhez szükséges mértékben;
 • az Adminisztrátor helyiségeiben (pénzügyi, jogi, egyéb) ellenőrzést végző szervezetek;
 • az Alapkezelő nevében és javára jogi tanácsadást nyújtó, bírósági, közvetítői, végrehajtási és egyéb eljárásokban részt vevő szervezetek, valamint közjegyzői irodák vagy adótanácsadók;
 • információs rendszereket (IT-rendszerek, fizetési rendszerek és egyéb) üzemeltető szervezetek;
 • különösen a törvény által felhatalmazott hatóságoknak: Hivatalok (pl. adóellenőrzés esetén az adóhivatal), a rendőrség, a bíróságok és mások, ha a törvény úgy rendelkezik;
 • a Wittchen S.A. Capital Group egyéb vállalkozásai.
15. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
 • Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.
 • Az Adminisztrátor deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 • Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért az Adminisztrátor felel.
 • Az Adminisztrátor kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.
 • Az Adminisztrátor az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.
 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.
16. Adattovábbítás az Európai Gazdasági Térségen kívülre

Tájékoztatjuk, hogy a WITTCHEN által feldolgozott adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.

17. Az érintettek jogai

Az Ügyfeleket minden esetben a következő jogok illetik meg:

 • Tájékoztatáshoz való jog - Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
 • Hozzáférési jog - Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk feldolgozott adatokhoz (a GDPR 15. cikkével összhangban);
 • Az adatok helyesbítésének igényléséhez való jog - Önnek joga van a WITTCHEN-nek megadott adatok frissítéséhez (a GDPR 16. cikke alapján);
 • A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) - Ön jogosult arra, hogy töröltessék az adatait, ha azokat jogellenesen dolgozták fel, vagy ha az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték (a GDPR 17. cikke alapján);
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog - Önnek joga van az adatkezelés korlátozásához, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat kezelték, az adatok helytelenek vagy az adatok kezelése jogellenes (a GDPR 18. cikke alapján);
 • Az adathordozhatósághoz való jog - Ön jogosult arra, hogy adatait egy másik adatkezelőhöz átvihesse, és hogy adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban kapja meg (a GDPR 20. cikkével összhangban);
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog - Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a szabadon adott hozzájárulását, amely visszavonás nem érinti az Adatkezelő által a visszavonás előtt jogszerűen végrehajtott adatkezelést (a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése szerint);
 • Tiltakozáshoz való jog - Önnek joga van tiltakozni, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei miatt történik, ideértve különösen a marketing célú adatkezelést, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az adatkezelésnek nincs más, az Ügyfél érdekeit felülíró, érvényes jogos indoka (a GDPR 21. cikke szerint);
 • Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga - Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - az a személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, jogosult arra, hogy a GDPR-rendeletben és a magyar jogban meghatározott módon és eljárás szerint panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál. (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal; web: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, elnöke: Dr. Péterfalvi Attila András; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax:+36(1) 391-1410., www:http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog - Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

A fent említett jogok gyakorlása érdekében írásban vagy e-mailben megfelelő üzenetet kell küldenie a Rendszergazdához az alábbi pontban megadott címre. az Adatvédelmi szabályzat 5. pontja.

18. Az adatok önkéntessége

Az adatok megadása mindig önkéntes. Az webáruház szabályaiban meghatározott mértékben az adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez (pl. adásvételi szerződés, szolgáltatási szerződés). Ha a www.wittchen.hu weboldalon keresztül rendelést ad le, akkor az alábbi célokra adhatja meg adatait anélkül, hogy hozzájárulna azok feldolgozásához: hírlevél küldése, véleménynyilvánítás a vásárlással kapcsolatban, e-mailek küldése az aktuális promóciókról (marketing), SMS üzenetek küldése a rendelés állapotáról. Ha Ön hozzájárulását adta az adatainak a fenti célokból történő feldolgozásához, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a pt. az adatvédelmi szabályzat 5. pontja szerint, amely szerint a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatfeldolgozás összeegyeztethetőségét.

19. Profilalkotás

Annak érdekében, hogy a legelőnyösebb, személyre szabott, ajánlatot nyújtsa Ügyfelei és az adatfelhasználók, valamint az Adatkezelő számára, valamint az érintett kifejezett hozzájárulása esetén az Adatkezelő "profilalkotást" alkalmazhat.

A profilalkotás az webáruházban az adott személynek az webáruház weboldalán tanúsított viselkedésének automatikus elemzéséből vagy előrejelzéséből áll, pl. egy adott termék kosárba helyezése, az adott termék oldalának böngészése az webáruházban, vagy az webáruházban eddig végrehajtott vásárlások történetének elemzése. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy a Rendszergazda rendelkezzen a személy adataival annak érdekében, hogy például kedvezménykódot küldhessen neki. Az webáruházban a profilalkotás felhasználásának hatása lehet például az, hogy az adott személynek kedvezményt biztosítanak, emlékeztetik őt a befejezetlen vásárlásokra, olyan termékajánlatot küldenek, amely megfelelhet az adott személy érdeklődési körének vagy preferenciáinak, vagy az webáruház standard ajánlatához képest kedvezőbb feltételeket kínálnak. A profilalkotás ellenére a Vásárló szabadon dönt arról, hogy élni kíván-e az így kapott kedvezménnyel vagy a kedvezőbb feltételekkel, és vásárol-e a Webáruházban.

20. Sütik (Cookies)

A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket az Ügyfél eszközére telepítenek, amikor az Online áruházban böngészik. A sütik olyan információkat gyűjtenek, amelyek megkönnyítik a weboldal használatát, például azáltal, hogy tárolják a felhasználónak az webáruházban tett látogatását és a műveleteit. A weboldalon használt sütik részletes leírása a sütik kezelésére szolgáló eszközben érhető el (a link a weboldal alsó láblécében a "Sütik kezelése" alatt található). Az alábbiakban az általunk az Online Shopban használt eszközök kategóriáinak általános leírása található.

 • Szükséges sütik - A Rendszergazda elsősorban azért használ úgynevezett szükséges sütiket, hogy a felhasználó számára elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat nyújthasson, és hogy javítsa e szolgáltatások minőségét. Az alapvető sütik használata a weboldal megfelelő működéséhez szükséges. Ezek a fájlok különösen a bejelentkezési munkamenetek vagy űrlapok kitöltésének mentése, valamint az adatvédelmi beállítások beállítása céljából kerülnek telepítésre.
 • Analitikai sütik - Az analitikai sütik lehetővé teszik számunkra, hogy lássuk a látogatások számát és a weboldalunk forgalmának forrásait. Segítenek meghatározni, hogy mely oldalak a népszerűbbek és melyek a kevésbé népszerűek, és megértik, hogyan navigálnak a felhasználók az oldalon. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikákat készítsünk és javítsuk az online áruház teljesítményét. Az ilyen sütik által gyűjtött információk összesítettek, így nem az Ön személyazonosságának megállapítására szolgálnak. Ha nem engedélyezi ezeknek a sütiknek a használatát, akkor nem fogjuk tudni, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat
 • Funkcionális sütik - a funkcionális sütik megjegyzik és az Ön választásaihoz, például a nyelvi beállításokhoz igazítják az online áruházat. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, nem tudjuk elemezni a választásait, és nem tudjuk azokat ennek megfelelően módosítani.
 • Marketing-reklám sütik - A marketing és reklám sütik lehetővé teszik számunkra, hogy a megjelenített reklámtartalmat az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk, nem csak a webáruházban, hanem azon kívül is. Ezeket a hirdetési partnerek telepíthetik a weboldalunkon keresztül. Az ezen sütikből származó információk és az Ön más weboldalakon végzett tevékenységei alapján összeáll az Ön érdeklődési profilja. A marketing- és reklámsütik nem tárolják közvetlenül az Ön személyes adatait, de azonosítják az Ön böngészőjét és hardverét. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, akkor is képesek leszünk hirdetéseket megjeleníteni Önnek, de azok nem lesznek az Ön preferenciáihoz igazítva.

A WITTCHEN webáruház a www.wittchen.hu címen található, a "CookiePro" platformon felsorolt cookie-fájlokat használ, amelyek biztosítják az átláthatóságot és a felhasználó általi

ellenőrzést a cookie-fájlok felett (beleértve az adott domainre vonatkozó felhasználói hozzájárulás terjedelmére vonatkozó információk tárolását), amelyeket az webáruházban használnak (az adatok törlésre kerülnek az eszközben meghatározott idő letelte után vagy az webáruház felhasználójának hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a "CookiePro" panelen keresztül megadott adatoknak megfelelően más időpontban). A www.wittchen.hu weboldal a CookiePro technológiát használja, azaz a CookiePro hozzájárulás-kezelő platformot, amely átláthatóságot és felhasználói ellenőrzést biztosít a webáruházban használt cookie-k felett.

Az eszköz olyan funkciókat biztosít, mint:

 • egy nézet, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza a cookie-k használatával kapcsolatos preferenciáit, a következő kategóriákba sorolva: (I) teljesítménysütik, (II) funkcionális sütik, (III) hirdetésekkel és azok címzettjeivel kapcsolatos sütik,
 • a felhasználó számára lehetővé teszi a szigorúan szükséges, azaz a WITTCHEN weboldalainak megfelelő működéséhez szükséges cookie-k ellenőrzését.

A WITTCHEN továbbá úgynevezett harmadik féltől származó cookie-kat használ weboldalainak működtetéséhez, amelyek többek között statisztikai adatok gyűjtésére és annak ellenőrzésére szolgálnak, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalakat, valamint marketingüzenetek személyre szabására (pl. a felhasználó aktivitásán alapuló, személyre szabott reklámok vagy retargeting, azaz az Ügyfélnek az interneten található más weboldalakon történő konkrét reklámok megjelenítése révén).

E célokra a Google Analytics szolgáltatást használjuk. Ez egy nyilvánosan elérhető eszköz a weboldal használatának elemzésére és a felhasználói tevékenység jelentésére. A Google Analytics információkat generál az URL-címről, a felhasználó által használt böngésző típusáról, a felhasználó IP-címéről és a használt operációs rendszerről. Az eszköz meghatározza a szerverek látogatásainak számát és hosszát, valamint adatokat gyűjt arról, hogy a felhasználók a meglátogatott weboldal mely részeit használják leggyakrabban (elemezve azok funkcionalitását). Az így nyert adatok elemzése alapján meg lehet határozni a WITTCHEN honlapok és a hozzájuk tartozó részek hatékonyságát és használhatóságát, és ez alapján lehet irányítani az új szolgáltatások és funkciók fejlesztését.

A Google Analyticsről részletes információkat a következő címen találhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.

Felhívjuk figyelmét, hogy a webböngészőjének alapbeállításai lehetővé teszik a fájlok tárolását az Ön hardverén (mobileszközén vagy számítógépén), és ezáltal az így nyert adatok feldolgozását.

A felhasználóknak mindig lehetőségük van arra, hogy önállóan és bármikor megváltoztassák a cookie-k beállításait, meghatározva a cookie-k tárolásának és hozzáférésének feltételeit az elektronikai eszközeiken keresztül. A felhasználó az előző mondatban említett beállításokat a webböngészőjének beállításai vagy a fent említett szolgáltatás konfigurációja révén módosíthatja. Az alábbiakban webböngészőkre mutató linkeket talál (amelyek tartalmazzák a végberendezés beállításainak módosítására vonatkozó információkat):

Ezek a beállítások különösen úgy módosíthatók, hogy a webböngésző beállításaiban blokkolják a sütik automatikus kezelését, vagy minden alkalommal tájékoztatják a felhasználó eszközén történő elhelyezésükről. A sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a WITTCHEN weboldalon elérhető egyes funkciókat. A sütik használatának lehetőségéről és módjáról részletes információ az Ön szoftverének (internetböngészőjének) beállításaiban található.

A sütik használata az adatok gyűjtéséhez, beleértve az Ön eszközén tárolt adatokhoz való hozzáférést is, az Ön hozzájárulását igényli. A webáruház a cookie-banner segítségével gyűjti be az Ön hozzájárulását. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható az alább ismertetett szabályok szerint. A hozzájárulás nem szükséges az alapvető cookie-k esetében, amelyek használata az Internet Shopon belüli távközlési szolgáltatás nyújtásához szükséges (adatátvitel a tartalom megjelenítéséhez).

Amellett, hogy a cookie-banner segítségével beleegyezik a cookie-k telepítésébe, a megfelelő böngészőbeállítások fenntartásával engedélyeznie kell, hogy a webáruház cookie-jai tárolódjanak eszközén.

A sütik gyűjtéséhez való hozzájárulás visszavonása az online áruházban a sütibanner segítségével lehetséges. A bannerhez a "Sütik kezelése" gombra kattintva térhet vissza, amely a webáruház minden aloldalán elérhető.

Miután a banner megjelenik, a "Sütik kezelése" gombra kattintva visszavonhatja hozzájárulását. Ezután a csúszkát az Ön által kiválasztott sütikategória mellé kell mozgatnia, és meg kell nyomnia a "Választásom megerősítése" gombot.

A felhasználó az alábbi linkeken elérhető eszközök segítségével bármikor ellenőrizheti az általa használt böngésző aktuális adatvédelmi beállításainak állapotát:

https://www.youronlinechoices.com/hu/

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

A böngésző beállításainak módosítása korlátozhatja a szükséges és a nem kötelező sütik használatát. Tájékoztatjuk azonban, hogy ez jelentősen akadályozhatja vagy megakadályozhatja az Internet Shop használatát.

21. Az Adatvédelmi szabályzat változásai

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatainak biztonsága, valamint a WITTCHEN-nél alkalmazott naprakész és átlátható eljárások és politikák biztosítása érdekében a jelen dokumentumot rendszeresen felülvizsgáljuk és módosítjuk az általánosan alkalmazandó jogszabályi rendelkezések változásai és az Ön személyes adatainak megfelelő védelme érdekében hozott intézkedések tekintetében.

Ez a szabályzat 2022.08.31- től hatályos.