ÜZLETSZABÁLYZAT

    A WITTCHEN WEBÁRUHÁZ 2020.10.01. ÓTA ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYZATA

    1. § BEVEZETÉS

    1. A WITTCHEN webáruház a https://wittchen.hu cím alatt üzemel, a Wittchen Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság vezetésével, székhelye: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57, Magyarország, Cégjegyzékszám: 01-09-371794, adószám: 28739434-2-42.
    2. A Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül írásban az alábbi levelezési címen léphet kapcsolatba: WITTCHEN webáruház, 1062 Budapest, Teréz körút 55-57, Magyarország, telefonon a Vevőszolgálat közvetítésével: +36 (1) 8001665. (díjszabás a standard áraknak megfelelően, a szolgáltató által előírt tarifák alapján, melynek szolgáltatását a Fogyasztó igénybe veszi), vagy elektronikus úton a következő címen: info@wittchen.hu .

    2. § FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

    A Szabályzatban használt fogalmak jelentése:

    1. Fogyasztó – A Boltban vásárló természetes személy Ügyfél, mely vásárlás a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül esik a Polgári törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján;
    2. Polgári törvénykönyv – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
    3. Ügyfél Fiókja – a Fogyasztó fiókja, amivel a Boltban regisztrált. A Fogyasztó saját fiókjába meghatározott felhasználónévvel (azonosító karakterek sorozata, ami az Ügyfelet megkülönbözteti a többi ügyféltől) és jelszóval (a Fogyasztó Boltban történő hitelesítéshez, vagyis az egyértelmű azonosításához és személyigazolásához szükséges karaktersorozat) jelentkezik be;
    4. Futár – professzionális postai szolgáltató, aki az Eladó megbízására kiszállítja a Boltban vásárolt Termékeket;
    5. Termék – a Boltban értékesítésre kínált termékek;
    6. Szabályzat – a WITTCHEN Webáruház jelen Üzletszabályzata;
    7. Bolt - WITTCHEN e-kereskedelmi platform, mely segítségével az Eladó, a Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően, értékesítésre kínálja saját termékeit elektronikus úton;
    8. Eladó – jelen szabályzat 1. bekezdés 1.§-ban megjelölt alany, ami a Bolt keretein belül köti meg a Fogyasztóval az Értékesítési Szerződést, továbbá a Webáruház adatkezelője és üzemeltetője;
    9. Értékesítési szerződés – Boltban található termékek értékesítésére vonatkozó, az Eladó és a Fogyasztó között létrejött szerződés, amelyre a jelen Szabályzat, valamint az alábbi magyar jogszabályok az irányadóak:
     • Fgytv. : a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
     • Ekertv. : az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
     • Kereskedelmi tv : a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
     • Ptk. : a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
     • EkerR. : a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
    10. EkerR. : a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

    3. § ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

    1. Jelen szabályzat, mely egyben az EkerR. értelmében vett szabályzat, tartalmazza a Boltból való vásárlás szabályait.
    2. Az Ügyfelek bármikor hozzáférhetnek a jelen Szabályzathoz a Bolt weboldalán keresztül a https://static.wittchen.com/hu/gfx/attachments/wittchen-uzletszabalyzat.pdf
    3. Jelen Szabályzat különös tekintettel meghatározza
     1. Jelen Szabályzat különös tekintettel meghatározza;
     2. a Megrendelés elektronikus úton történő leadásának feltételeit és elveit a Boltban;
     3. a Termékeket érintő Értékesítési Szerződés megkötésének elveit a Bolt keretei között nyújtott szolgáltatások felhasználásával.
    4. A Boltból való vásárlás feltétele jelen Szabályzat elfogadása. Az Ügyfél Fiókjának regisztrációja, illetve a Fogyasztó Megrendelése szükségessé teszi jelen Szabályzat pontjainak elfogadását ún. check-box (kipipálandó doboz) közvetítésével. Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a jelen Szabályzatot, nincs lehetősége a Megrendelés leadására/
    5. A Boltban kínált minden termék gyárilag új, mentes minden fizikai vagy jogi hibától, illetve jogszerűen kerültek behozatalra az Európai Unió belső piacára.
    6. Az Eladó a Termékeket a Bolt közvetítésével értékesíti és szállítja Magyarország területére. Minden Értékesítési Szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.
    7. Az Értékesítési Szerződés lényeges pontjait a Boltban történő vásárlással a Fogyasztó megerősíti és elfogadja, amely lényeges pontokat az Eladó a Fogyasztó által megadott e-mail címre megküldött rendelés visszaigazolásban átadja, és azokat megerősíti, illetve szükség esetén egyéb tartós adathordozón a Fogyasztó részére átadja és megerősíti.

    4. § A BOLT HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

    1. Az Ügyfeleknek a Boltot akkor van lehetőségük használni, ha regisztráltak és ezzel Ügyfél Fiókot hoztak létre maguknak. Az Ügyfél Fiók tartalmazza a Fogyasztó személyes adatait, illetve a Fogyasztó által a Boltban leadott megrendeléseket érintő információkat. A Fogyasztó Fiókjának létrehozása céljából a Bolt weboldalán a „Regisztrálok” lehetőséget kell kiválasztani, majd a regisztrációt végrehajtani. A Fogyasztónak joga van bármikor felbontani az Eladóval az Ügyfél Fiókjával kapcsolatban kötött szerződést azzal, hogy az Eladó felé egy nyilatkozatot nyújt be arról, hogy törölni kívánja az Ügyfél Fiókját. Ebből a célból az Ügyfélnek fel kell vennie a kapcsolatot az Eladóval a 1. § 2. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.
    2. A Fogyasztó felelősséget vállal a helytelenül megadott személyes adatokért. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy visszamondja a teljesítést, vagy érvénytelenítse a Termék megrendelését, ha a Fogyasztó valótlan adatokat adott meg, vagy a megadott adatok helyessége tekintetében az Eladóban, vagy bármely alkalmazottjában kétely merült fel. Ilyen esetben az Ügyfél telefonos vagy e-mailes értesítést kap a Megrendelés érvénytelenítésének tényéről és annak okáról. Ezen helyzetben az Ügyfelet megilleti a jog a megadott adatok helyességének igazolására, valamint minden olyan körülmény tisztázásának joga, ami kapcsolatban áll a Megrendelésének érvénytelenítésével. Amennyiben nincs olyan adat, ami lehetővé tenné, hogy az Eladó felvegye a kapcsolatot az Ügyféllel, az Eladó azt követően nyújt felvilágosítást, hogy az Ügyfél kapcsolatba lépett vele.
    3. A Fogyasztó felelősséget vállal minden tranzakcióért, amit a felhasználóneve és a jelszava felhasználásával hajt végre, kivéve, ha a felhasználónév és a jelszó harmadik személyhez került a Fogyasztó önhibáján kívül. Az Eladó köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy biztosítsa a felhasználónév és jelszó biztonságát. A Fogyasztó köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy biztosítsa, hogy a felhasználóneve és jelszava nem kerül illetéktelen harmadik személyekhez.
    4. Az Eladót nem terheli felelősség olyan tranzakciókért, amelyek abból erednek, hogy a Fogyasztó saját felhasználónevét és jelszavát harmadik személy rendelkezésére bocsájtotta. Amennyiben az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail fiók felfüggesztésre, módosításra vagy törlésre kerül, a Fogyasztónak haladéktalanul tájékoztatnia kell erről a tényről az Eladót.
    5. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa, a Megrendelés teljesítése céljából megadott minden adat valós, azonban az Eladó nem köteles azok valódiságát és helyességét ellenőrizni. A Fogyasztó elfogadja, hogy az Eladó jogosult a Fogyasztó által megadott adatok valódiságát és helyességét ellenőrizni abban az esetben, amennyiben azok valódiságával kapcsolatban kételye merül fel.

    5. § A MEGRENDELÉS LEADÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

    1. Az Eladó lehetővé teszi az Ügyfél által elküldött Rendeléssel az Értékesítési Szerződés megkötését:
     1. on-line, a Bolt platformjának közvetítésével;
     2. munkaidőben telefonon, a Bolt jelen Szabályzat 1. § 2. pontjában meghatározott telefonszámán elérhető Ügyfélszolgálatának közvetítésével.
    2. A Bolt közvetítésével történő Értékesítési Szerződés megkötéséhez a Fogyasztónak ki kell választania a Termékeket a Bolt oldalán megjelenő tájékoztatókat követve. A megrendelt Termékek kiválasztását úgy lehet elvégezni, hogy az Ügyfél a Bolt kosarába teszi őket.
    3. A „Megveszem és fizetek” gomb megnyomásáig - a Fogyasztónak lehetősége van a bevitt adatok ellenőrzésére, módosítására és a hibák kijavítására a kiválasztott termékekkel kapcsolatban.
    4. Miután a Fogyasztó megadott minden szükséges adatot, megjelenik a Megrendelés összegzése, ami tartalmazza a hozzá kapcsolódó információkat, különösen:
     1. a Megrendelés tárgyát (Termék neve, márka, méret, szín, mennyiség);
     2. a megrendelt Termékek egységárát és összesített árát, amely tartalmazza a szállítási díj(ak)at, illetve további költség(ek)et (amennyiben ilyenek felmerülnek);
     3. választott fizetési módot;
     4. a Termékek szállítási módját és a szállítási címet;
    5. A Megrendelés elküldéséhez a Fogyasztónak nyilatkoznia szükséges, hogy a Bolt Szabályzatát, megismerte, és elfogadta, valamint Adatvédelmi szabályzatát megismerte, illetve a Megrendelés elküldéséhez „Vásárlás rögzítése” gombra kattintani. Azzal, hogy a Fogyasztó elküldi a Megrendelést, nyilatkozik arról a szándékáról, hogy az Eladóval Értékesítési Szerződést kössön, a jelen Üzletszabályzat tartalmának megfelelően…….
    6. A Megrendelés leadása után a Fogyasztó automatikus e-mailt kap, ami tartalmazza a Megrendelés minden lényeges elemének visszaigazolását. Amennyiben a Megrendelésben szereplő Termékek részben nem elérhetőek, a Fogyasztó értesítést kap a megrendelés állapotáról, és eldönti, hogy miként kerüljön teljesítésre (részleges szállítással vagy a Megrendelést teljes egészében lemondja).
    7. Az Értékesítési Szerződés azzal a pillanattal tekinthető létrejöttnek, amikor a Fogyasztó a következő e-mailt kapja: „A megrendelésed már úton van.”
    8. Amennyiben telefonon kerül sor az Értékesítési Szerződés megkötésére, az Értékesítési Szerződés tartalmának visszaigazolását tartós adathordozón kapja meg a Fogyasztó legkésőbb a Megrendelés kézbesítésének pillanatában. Az Eladó a legmagasabb szintű Ügyfél-elégedettség megőrzése és biztonsági okok miatt minden, a Fogyasztószolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzít, és a jogszabályban meghatározott ideig megőriz.
    9. A Megrendelést követően kizárólag a helyesen leadott Megrendelések kerülnek teljesítésre. A helyesen leadott Megrendelés alatt az értendő, hogy a Fogyasztó helyesen megadott minden olyan adatot az Eladó részére, amely szükséges az Értékesítési Szerződés megkötéséhez és annak Eladó általi teljesítéséhez. Az Eladó a Megrendelést nem teljesíti, amennyiben:
     1. a Fogyasztó helytelen vagy valótlan címadatokat ad meg, amelyek ellehetetlenítik a Megrendelés teljesítését;
     2. a Fogyasztó helytelenül adja le a Megrendelést, ami ellehetetleníti annak teljesítését;
     3. az Eladó objektíven megalapozott gyanúja esetén, hogy a Fogyasztó által leadott Megrendelés esetében csalást kísérel meg elkövetni, ami alatt a Fogyasztó minden olyan tette értendő a Megrendelés elküldésével és teljesítésével kapcsolatban, ami törvénytelennek minősül, különös tekintettel az olyan tevékenységekre, mint: a Bolt biztonsága elleni cselekmény, a Bolt platformjának felhasználása nem annak céljával megegyezően, idegen felhasználónév vagy jelszó felhasználása vagy más név alatti bejelentkezés.
    10. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy érvénytelenítse a Fogyasztó által a Szabályzat § 5. 9. bekezdésének nem megfelelően leadott Megrendeléseket a Megrendelés leadásától számított 10 napon belül. Az Eladó törekszik rá, hogy a Megrendelés érvénytelenítése előtt felvegye a Fogyasztóval a kapcsolatot ellenőrzés céljából.
    11. Amennyiben egy Megrendelés több Terméket tartalmaz, a megrendelt Termékek szállítása több csomagban is történhet. Ilyen esetben az Ügyfelet nem terheli további szállítási költség.

    6. § ÁRAK

    1. Minden Termék ára magyar forintban van megadva és a mindenkori általános forgalmi adót tartalmazzák.
    2. A Boltban elérhető akciók egymással nem kapcsolhatók össze, kivéve amennyiben az adott akció szabályzata erről másképp nem rendelkezik.

    7. § SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉSI MÓDOK

    1. Az Eladó a megrendelt Termékeket Magyarország területére szállítja ki.
    2. Az Eladó a megrendelt Termékek kiszállításának módjáról a megrendelés során, illetve a következő linken ad tájékoztatást:https://www.wittchen.hu/hu-HU/szallitasi-koltsegek
    3. A Fogyasztó a megrendelt termékek árát a következő módokon egyenlítheti ki:
     1. előzetesen elektronikus fizetési rendszer vagy más, a megrendelés során elérhető előzetes fizetési rendszer használatával.
    4. Előzetes fizetési mód választása esetén a megrendelt Termékek árát a Megrendelés leadása után haladéktalanul ki kell fizetni.
    5. Az aktuális szállítási díjak a Bolt weboldalán találhatók, a https://www.wittchen.hu/hu-HU/szallitasi-koltsegek alatt kerülnek közzétételre, továbbá azok a Megrendelés leadása során is feltüntetésre kerülnek.
    6. Abban az esetben, ha a Fogyasztó a fizetési módok közül az előre fizetést választja valamely elektronikus fizetési rendszer közvetítésével, a Megrendelés teljesítése azt követően történik, hogy az Eladó megkapta a sikeres fizetésről szóló bizonylatot az elektronikus fizetési rendszer üzemeltetőjétől.
    7. Azzal, hogy a Fogyasztó elfogadja a jelen Üzletszabályzatot, beleegyezik abba, hogy az Eladó számlákat és helyesbítő számlákat küldjön neki elektronikus formában a Fogyasztó által, a regisztráció vagy a Megrendelés leadása közben megadott e-mail címre. A Fogyasztó egyben kijelenti, hogy a fenti elektronikus számlákat az által megadott e-mail cím alatt átveszi.
    8. A Fogyasztó köteles ellenőrizni a csomag állapotát, amikor átveszi a Futártól a Megrendelést. Amennyiben megállapítja, hogy a csomagolás sérült vagy károsodott, az Eladó kárfelvételi jegyzőkönyv felvételét javasolja Futár jelenlétében, illetve az Eladó haladéktalan értesítését a sérülés vagy károsodás tényéről.

    8. § AZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

    1. A Fogyasztót az EkerR. 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amely jogát a hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében a Termék Boltban vagy Futártól történő átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Az Eladó azonban ennél hosszabb, 30 napos határidőt biztosít a Fogyasztó részére, hogy indokolás nélküli elállási jogát gyakorolja, amely a Termék Boltban vagy Futártól történő átvételétől számítandó.
    2. A Fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Fogyasztó ezt megteheti például az Eladó alábbi címére küldött postai levél útján: Wittchen Hungary Kft., 1062 Budapest, Teréz körút 55-57 (a borítékra kérjük ráírni: „SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS”). A Fogyasztó az elállási joga gyakorlásához a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében közzétett nyomtatványt is felhasználhatja, a nyomtatvány használata nem kötelező.
    3. A Fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Fogyasztó ezt megteheti például az Eladó alábbi címére küldött postai levél útján: Wittchen Hungary Kft., 1062 Budapest, Teréz körút 55-57 (a borítékra kérjük ráírni: „SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS”). A Fogyasztó az elállási joga gyakorlásához a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében közzétett nyomtatványt is felhasználhatja, a nyomtatvány használata nem kötelező.
    4. A fent leírt módon történő elállás esetében az Értékesítési Szerződést meg nem kötöttnek tekintik.
    5. Az elállási jog gyakorlása esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának tudomására jutásától számított 14 napon belül visszatérít minden, a Fogyasztó által az Eladó részére megfizetett összeget, ideérve a szállítási díjat (kivéve azokaz a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy az Ügyfél a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).
    6. A fentiek szerinti visszatérítés során az Eladó a Megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A Fogyasztó megadhatja a bankszámlaszámát, amire az Eladó visszautalja az összeget. A visszatérítéssel kapcsolatban az Ügyfelet semmilyen esetben sem terheli díjfizetési kötelezettség. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
    7. Az Értékesítési Szerződéstől való elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a Fogyasztónak kötelessége visszaküldeni a Termékeket. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a 14 nap letelte előtt visszajuttatja a következő címre: Centrum Logistyczne WITTCHEN - Zwroty, Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów. POLAND (a borítékra kérjük írja rá: „VISSZAKÜLDÉS”).
    8. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél viseli a termék Eladó részére történő visszaküldésével járó közvetlen költségeket. Utánvéttel feladott küldeményeket az Eladónak nem áll módjában átvenni.
    9. A Fogyasztót terheli a felelősség a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
    10. A Fogyasztó a Szabályzat 8.§ 1. bekezdése alapján fennálló elállási jogán túl az Eladó minden Ügyfélnek további lehetőséget biztosít, hogy az Értékesítési Szerződéstől indoklás nélkül elálljon azzal, hogy ez irányú igényét a Termékek átvételétől számított 30 napon belül írásban eljuttatja az Eladó részére. A jelen pont szerinti elállási jog gyakorlása esetén a Termékeket eredeti, sértetlen állapotban (ide nem értve az a Boltban való általános használatból fakadó elhasználódás mértékét) szükséges visszaszolgáltatni az Eladó részére. A fentiek alapján a Fogyasztó a Terméket ellenőrizheti, ahogyan azt egy fizikai üzletben történő vásárlás során tenné (pl. a Fogyasztó csak felpróbálhatja, de nem használhatja azt). A jelen pont szerinti 30 napos elállási jog gyakorlása nem sérti és nem korlátozza a Fogyasztó EkerR. 20. § szerinti, 14 napos indoklás nélküli elállási jogát.
    11. Abban az esetben, ha a Fogyasztó él az Értékesítési Szerződéstől való 30 napos indoklás nélküli elállás jogával, a Szabályzat 8.§ 2-9. bekezdései megfelelően irányadók.

    9. § REKLAMÁCIÓ, SZAVATOSSÁG

    1. Az Eladó kizárólag hibátlan terméket juttat el a Fogyasztó részére.
    2. Az Eladótól vásárolt termékekkel kapcsolatban a magyar Polgári Törvénykönyv szavatosságra vonatkozó kikötései szerinti igények érvényesíthetők az alábbiak szerint:

     Termékszavatosság

     Fogyasztó az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Fogyasztó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

     • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
     • ha a Fogyasztó kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

     Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

     Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

     Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

     Termékszavatosság

     Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint - kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

     Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

     Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

     A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

     • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
     • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
     • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

     A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

     Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Fogyasztó a termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

    3. Amennyiben a Fogyasztó szavatosság jogcímen kíván igényt érvényesíteni, úgy azt bejelentheti a budapesti WITTCHEN üzletben vagy az érintett Termék Boltba való visszaküldésével a következő címre: Centrum Logistyczne WITTCHEN - Zwroty, Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów. POLAND (a borítékra kérjük ráírni: REKLAMÁCIÓ). A kifogásolt termékhez kérjük hozzácsatolni a vásárlást igazoló bizonylatot (pl. a blokk vagy az áfás számla másolatát), illetve a hiba részletes leírását a Fogyasztó által választott szavatossági igény megjelölésével. A panaszbejelentéshez a Fogyasztó használhatja a Bolt weboldaláról letölthető reklamációs nyomtatványt, amely elérhető a következő linken: https://www.wittchen.hu/hu-HU/uj-reklamacio.
    4. Az Eladó a reklamáció benyújtásától számított 14 napon belül válaszol a beérkezett megkeresésre.
    5. A fogyasztó panaszával fordulhat a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez. A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti békéltető testületek székhelyei és elérhetőségei elérhetőek az alábbi linken: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
    6. Amennyiben a Fogyasztó a fentiekben meghatározott jogainak érvényesítését követően vitarendezést kíván kezdeményezni, https://ec.europa.eu/consumers/odr link alatt online vitarendezési platformon teheti meg.

    10. § A BOLT ELEKTRONIKUS ÚTON VALÓ ELÉRÉSÉNEK TECHNIKAI FELTÉTELEI

    1. A Bolt az alábbi minimális technikai feltételekkel rendelkező eszközökről használható zavartalanul:
     1. Internet Explorer 8.0 vagy annál újabb verziójú ActiveX böngésző, JavaScript, cookiek, vagy
     2. Mozilla Firefox 3.0 vagy annál újabb verziójú böngésző bekapcsolt Java appletekkel, JavaScript és cookiek, vagy
     3. Google Chrome 21.0 vagy annál újabb verziójú böngésző bekapcsolt Java appletekkel, JavaScript és cookiek,
     4. minimális képernyőfelbontás: 1280×720 pixel.
    2. A Fogyasztók adatai, továbbá a Bolt üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatások által felhasznált adatok biztonsága biztosításának céljából az Eladó minden olyan technikai és szervezeti eszközt alkalmaz, amely megfelel az általa nyújtott szolgáltatások általánosan elvárt biztonságos szintjének, különös tekintettel a Fogyasztók személyes adatainak jogosulatlan harmadik személyek általi megszerzésének és módosításának megelőzésére.
    3. A Bolt használata során a Fogyasztó köteles különösen az alábbiakra:
     1. tiltott tartalmak közlésétől tartózkodni;
     2. a Boltot olyan módon használni, ami nem zavarja annak működését, különösen köteles az előírt programok és/vagy eszközök használatára;
     3. minden olyan tevékenységet kerülni, amely kéretlen levelek küldésének (spam), vagy a Bolt indokolatlan használatának minősül, vagy ilyen irányú bármely intézkedést elhelyezni a Boltban
     4. a Bolt más Fogyasztókat, illetve az Eladó számára nem zavaró vagy annak működését indokolatlanul terhelő használatára;
     5. a Bolt olyan módon történő használatára, ami megfelel a Magyarország területén érvényben lévő jogi előírásoknak, illetve a Szabályzat tartalmának.
    4. Az Eladó intézkedéseket tesz abból a célból, hogy biztosítsa a Bolt helyes és zavartalan működését. A Fogyasztónak tájékoztatnia kell az Eladót minden általa észlelt hibáról vagy üzemzavarról, amelyet a Bolt használata közben tapasztal.
    5. Bármilyen reklamációt a Bolt működésével kapcsolatban a Fogyasztó írásban a következő címre küldhet: WITTCHEN Hungary Kft., 1062 Budapest, Teréz körút 55-57, vagy e-mail útján: info@wittchen.hu. A reklamáció során a Fogyasztónak meg kell adnia nevét, levelezési címét, és a Bolt működésével kapcsolatban fellépő hiba típusát, leírását és dátumát is.
    6. Az Eladó minden reklamációt annak beérkezésétől számított 14 napon belül megvizsgál, és, annak elbírálásáról az Ügyfelet tájékoztatja az általa megadott címen.

    11. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

    1. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ajánlatokat, akciókat tegyen közzé, vagy vonjon vissza, illetve módosítsa a Termékek árát a Boltban. Ez nem érinti a Fogyasztó által leadott megrendelést, és az az alapján létrejött Értékesítési Szerződésben szereplő feltételeket.
    2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori magyar, különös tekintettel a 2. § 10. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadók.
    3. Jelen Szabályzat nem zárja ki és nem korlátozza a Fogyasztót a kötelező törvényi rendelkezések alapján megillető egyéb jogai gyakorlásában. Amennyiben jelen Szabályzat előírásai és a fogyasztókat megillető kötelező jogok között ellentmondás áll fenn, a hatályos jogszabályok rendelkezései élveznek elsőbbséget.
    4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot fontos okból egyoldalúan módosítsa. A fontos indoknak minősül különösen, de nem kizárólagosan az általánosan érvényben lévő előírások megváltozása, a szervezeti változások az Eladó oldalán, a szolgáltatásnyújtás bővítése az Eladó által, a további szolgáltatásnyújtás lehetőségének Eladó általi megszűntetése. Az Eladó elektronikus úton tájékoztatja a Szabályzat új tartalmáról az Ügyfeleket (az Ügyfél Fiókjában vagy a Rendelés leadása során megadott e-mail címre küldött levél útján), legkésőbb 14 nappal az új Szabályzat hatálybalépése előtt. Az új Szabályzat tartalmának el nem fogadása esetén a Fogyasztónak joga van bármikor elállni az Eladóval az Ügyfél Fiókjával kapcsolatban kötött szerződéstől azzal, hogy az Eladó felé egy nyilatkozatot nyújt be arról, hogy törölni kívánja az Ügyfél Fiókját. Az új Szabályzat hatálybalépésének napja előtt a Fogyasztó által leadott megrendelések az addigi, Ügyfél által a megrendelés leadásának napján elfogadott Szabályzat szerint kerülnek teljesítésre.
    Bezár
    Hasonlítsd össze a termékeket ()